DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
46-90 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
12/2022/QĐ-UBND 11/30/2022 QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa
47/BC -UBND 2/13/2023 BC: Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
470/BC-UBND 9/19/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2022 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2022
326/BC-UBND 6/20/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p và áo cáo kết quả c ấm điểm đán giá vi c giải quyết TTHC Quý II năm 2022
135 /BC-UBND 3/18/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p v áo cáo k t qu c m iểm án giá vi c gi i quy t TTHC Quý I năm 2022
638/BC-UBND 12/16/2022 BC Trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2022
3151/QĐ-UBND 12/31/2022 QĐ: Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
25/BC-UBND 1/30/2023 BC: Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 2022
61-UBND/NN 1/18/2023 CV: khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo tồn, phát triển bền vững quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 238-BC/HU 1/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 07/BC-PVHTT 1/10/2023 BC: Kết quả triển khai thu thập số liệu và tài liệu kiểm chứng chấm điểm Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
1/10/2023 BC: Tổng kết công tác Y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 15/UBND-VP 1/10/2023 CV: V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số: 01/KH-UBND 1/10/2023 KH: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên địa bàn xã Xá Nhè năm 2023
Số: 2068/CAH 1/6/2023 CV: V/v cung cấp thông tin, tài liệu
Số: 6/UBND-CA 1/5/2023 CV: V/v triển khai thi hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP
Số: 1252/UBND-VH 12/29/2022 CV: V/v hưởng ứng lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
Số: 74/CTR-BPC 12/29/2022 CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện Khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 335/BC 12/20/2022 BC: Kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 234-BC/HU 12/20/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 645/BC-UBND 12/20/2022 BC: Công tác cải cách hành chính năm 2022
Số: 248/KH-UBND 12/19/2022 KH: Bảo đảm tật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023
Số: 249/KH-UBND 12/19/2022 KH: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Số: 246/KH-UBND 12/19/2022 KH: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 10, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1210/UBND-NN 12/14/2022 CV: V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển cây Đào và thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào trên địa bàn huyện.
Số: 1555-KL/HU 12/14/2022 BC: Kết luận Hội nghị thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 14-NQ/HU 12/13/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Số: 2985/QĐ-UBND 12/12/2022 QĐ: Về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm học 2022 - 2023
Số: 2981/QĐ-UBND 12/9/2022 QĐ: v/v Phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 (truyền thông về giảm nghèo đa chiều) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 với tổng số tiền 56.000.000 đồng
Số: 585/BC-UBND 12/9/2022 BC: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Số: 1199/UBND-TNMT 12/9/2022 CV: V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản tại các khu vực được công nhận là di tích, danh lam thắng cảnh trên địa huyện Tủa Chùa.
Số: 1200/UBND-TP 12/9/2022 VB: Công văn công khai TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch
Số: 10-TB/VP 12/9/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức biệt phái người lao động Cơ quan Văn phòng Huyện uỷ (gửi lại)
Số: 2471-QĐ/HU 12/9/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 20-CT/HU 12/9/2022 Chỉ thị về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số: 71-KH/HU 12/9/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Số: 2976/QĐ-UBND 12/8/2022 QĐ: Phê duyệt Đề án ‘‘Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã’’ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1190/HD-UBND 12/7/2022 Hướng dẫn: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Số: 82/BC-PYT 12/6/2022 BC: Kết quả kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022
Số: 11/2022/QĐ-UBND 12/6/2022 QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa
Số: 239/KH-UBND 11/28/2022 KH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
Số: 70-KH/HU 11/28/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên
Số: 554/BC-UBND 11/28/2022 BC: Việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về Y tế cơ sở, Y tế dự phòng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 578/BC-UBND 11/25/2022 BC: Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 1122/UBND-KTHT 11/24/2022 CV: V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Trang:  
46-90 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website