• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Tổ chức Đoàn thanh niên các cấp huyện Tủa Chùa tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ường Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
 • Thời gian đăng: 03/12/2019 04:51:08 PM
 • Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là công cụ của Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp huyện Tủa Chùa tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội và góp phần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 • HUE312191.jpg

  Ngân hàng CSXH và các đoàn thể huyện Tủa Chùa giao ban ủy thác công tác ủy thác theo kỳ 2 tháng

  Theo báo cáo, đến 31/10/2019, dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội đến ngày 31/8/2019 là 305.410 triệu đồng, tăng 18.994 triệu đồng so với đầu năm 233 tổ tiết kiệm và vay vốn với 8.001 khách hàng. Trong đó: Đoàn Thanh niên quản lý 90.829 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 29,7% dư nợ ủy thác với 2.409 hộ dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0.36% tổng dư nợ ủy thác, tăng so với kỳ trước 247 hộ. Phát huy vai trò tập hợp lực lượng, tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này. Tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, các buổi sinh hoạt chi đoàn về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của Ngân hàng CSXH Việt Nam đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; các mô hình, gương tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách… tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

  HUE312192.jpg

   Ban Thường vụ Đoàn huyện kiểm tra giám sát công tác ủy thác tại cơ sở

  Thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện; Thực hiện các công việc được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị-xã hội, của tổ chức Đoàn thanh niên; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; làm tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy thác, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thuộc đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay, tạo sự chuyển biến trong công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện và thông qua phong ttraofTuooir trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng chính sách hiểu đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc nâng cao đời sống, thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân với mục tiêu đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận vốn vay, được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH; góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức; sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

  HUE312193.jpg

  Ban Chấp hành Đoàn huyện tổ chức tập huấn công tác ủy thác cho cán bộ Đoàn cấp xã

  Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các hoạt động dịch vụ ủy thác của tổ chức chính trị xã hội, nhất là đối với tổ chức Đoàn cấp xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, hoạt động của NHCSXH tại địa phương đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo phục vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả lãi, trả nợ đúng hạn. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân mở rộng các hình thức hỗ trợ, giúp cho nhân dân có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh; góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để người dân học tập, giúp nhau vươn lên thoát nghèo.

  Để nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngay 22/11/2014 Của Ban Bí thư Trung uơng Đảng trong thời gian tới các tổ chức Đoàn các cấp huyện Tủa Chùa phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ngân hàng CSXH huyện Tủa Chùa tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

  Một là, Tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương  tuyên truyền, triển khai thực hiện tôt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW nhằm nâng cao hơn na nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác đối với chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

  Hai là,Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các ban ngành... duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời để tiếp tục củng cố hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả hơn, qua đó chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để có biện pháp xử lý.

  Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các ban ngành... duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời để tiếp tục củng cố hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả hơn, qua đó chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để có biện pháp xử lý. Tiếp tục phối hợp duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho khách hàng tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn trả nợ trả, lãi tiền và và các dịch vụ ngân hàng khác.

  Với việc tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội", tổ chức Đoàn các cấp huyện Tủa Chùa đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 • Phạm Thị Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Tăng cường phòng, chống bệnh Bạch hầu
  Phát động cuộc thi kể chuyện “Người bình dị phi thường”
  Hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  Thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng dịch Covid-19
  Rêu - Món ăn dân dã và độc đáo trong ẩm thực dân tộc Thái
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  1-10 of 971<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử