• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2015-2020
 • Thời gian đăng: 10/08/2020 10:26:08 AM
 • Xác định kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
 • Huyện ủy kịp thời quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng như: Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quy định số 03-QĐ/TU ngày 05-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng… Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT từ huyện đến cơ sở cơ bản bảo đảm số lượng và chất lượng từng bước được nâng lên. Hiện nay, Đảng bộ có 83 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (chuyên trách 05 đồng chí, kiêm nhiệm 78 đồng chí).

            dung10820b.jpg

   Đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

  kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành kiểm tra

  (Ảnh: Phạm Phương)

   Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã tiến hành 46 cuộc kiểm tra, đối với 31 tổ chức đảng và 28 đảng viên (tăng 29 cuộc so với nhiệm kỳ 2010-2015); trong đó: Huyện ủy tiến hành 17 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng và 10 đảng viên; cấp ủy, chi bộ cơ sở 15 cuộc, đối với 13 tổ chức đảng và 04 đảng viên;Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 14 cuộc đối với 14 đảng viên.Đã giám sát chuyên đề 18 cuộc đối với 17 tổ chức đảng và 09 đảng viên (tăng 03 cuộc so với nhiệm kỳ trước); trong đó: Huyện ủy tiến hành 09 cuộc đối với 17 tổ chức đảng; chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến hành 09 cuộc, đối với 09 đảng viên. Cấp ủy cấp thi hành kỷ luật đảng 21 đảng viên (tăng 18 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), trong đó: Huyện ủy thi hành kỷ luật 02 đảng viên, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng; Đảng ủy, Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 19 đảng viên (khiển trách 11 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên).

  UBKT các các thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy tiến hành 02 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; tiến hành 03 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng ; kết quả, đối tượng được kiểm tra có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. UBKT Huyện uỷ kiểm tra 07 cuộc đối với 14 tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 07 cuộc đối với 31 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kết quả : các tổ chức đảng đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra, tuy có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm. UBKT Huyện uỷ đã kiểm tra 06 cuộc đối với 06 tổ chức đảng; kết quả: các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt nội dung kiểm tra, tuy có một số hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành 13 cuộc giám sát đối với 23 tổ chức đảng và 96 đảng viên; trong đó: UBKT Huyện ủy tiến hành 10 cuộc giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức đảng và 96 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở  tiến hành 08 cuộc đối với 10 tổ chức đảng. UBKT Huyện ủy tiếp nhận 16 đơn kiến nghị và 15 đơn tố cáo 24 đảng viên các đơn, thư đều được phân loại, xác minh, xem xét giải quyết theo quy định. Trong nhiệm kỳ, UBKT Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên; trong đó: khiển trách 02 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, khai trừ 09 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật của UBKT Huyện uỷ đảm bảo công tâm, khách quan, đúng phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục và đúng lỗi vi phạm, các quyết định thi hành kỷ luật đều được chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp nào khiếu nại. Góp phần giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa, đồng thời cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng, đảng viên có tư tưởng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố, nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tăng cường mối quan hệ với nhân dân;  chống lại các âm mưu lợi dụng để xuyên tạc, phá hoại Đảng ngay từ cơ sở của các thế lực thù địch.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện còn 1 số vướng mắc như: Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra của một số cấp uỷ chưa toàn diện. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 1 bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhất là cấp cơ sở chưa đồng đều. Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở một số tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở chưa cao. Hoạt động phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử có lúc, có việc chưa kịp thời.

  Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện Tủa Chùa xác định những giải pháp trọng tâm sau:

  Một là, thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập, bồi dưỡng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm có nội dung kiểm tra và nội dung giám sát sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo thống nhất công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra của Nhà nước và giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để không trùng chéo, không gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ sở, đơn vị, địa phương.

  Ba là, thường xuyên nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời, hạn chế tác hại; quan tâm đúng mức và thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

  Bốn là, trong quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý phải kết hợp tuyên truyền, thực hiện công khai (theo quy định) những hành vi vi phạm và việc xử lý của tổ chức đảng, nhất là những trường hợp dư luận quan tâm; khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

  Năm là Tiếp tục kiện toàn UBKT các cấp và tổ chức bộ máy cơ quan UBKT huyện uỷ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác kiểm tra đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; thực hiện việc luân chuyển cán bộ các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác tại các ngành để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

  Sáu là,  Đẩy mạnh phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điểm hình đối với những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết kuận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình./.

 • Lan Dung – Văn phòng Huyện ủy
 • Các tin khác:
  Để tiếng đàn “Tính tẩu” mãi ngân vang
  Tăng cường phòng, chống bệnh Bạch hầu
  Phát động cuộc thi kể chuyện “Người bình dị phi thường”
  Hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  Thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng dịch Covid-19
  Rêu - Món ăn dân dã và độc đáo trong ẩm thực dân tộc Thái
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  1-10 of 972<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử