• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Đảng ủy xã Mường Đun tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lãnh chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn xã
 • Thời gian đăng: 21/05/2020 02:56:05 PM
 • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Mường Đun đã không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn, do đó đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ.
 • hue215201md.jpg

    Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bảo đảm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Trong nhiệm vụ tình hình mới, Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, Đảng ủy đã thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, kịp thời định hướng, chỉ đạo hoạt động  theo chức năng, nhiệm vụ của của các đơn vị. Lãnh đạo UB Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới đồng thời thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền; xây dựng chương trình, nội dung thực hiện cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

   Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ nguồn lực và sức mạnh to lớn, khơi dậy sức sáng tạo, tạo đồng thuận của nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, cấp ủy xã đã lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận, các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động với UBND; Hàng năm phối hợp cùng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  hàng năm có 100% các thôn, bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã thu được 49.188.000đ, triển khai có hiệu quả. Chỉ đạo Hội Nông dân xã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức hoạt động, gắn công tác Hội với việc phát động các phong trào nông dân và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa. Với việc thực hiện: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân thi đua bảo đảm quốc phòng, an ninh đã và đang được đông đảo nông dân tham gia tích cực, được các cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đối với Hội LHPN xã đã duy trì và phát triển các phong trào của Hội với nhiều hoạt động thiết thực như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng mô hình giúp nhau phát triển kinh – tế gia đình giảm nghèo bền vững. Phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác y tế, dân số- gia đình- trẻ em, tuyên tuyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống  xâm hại trẻ em, tham gia nhiệt tình và có hiệu quả các hoạt động phong trào.Hội Cựu chiến binh xã làm tốt công tác tổ chức hội và phát triển hội viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; động viên hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động và đảm nhận các nhiệm vụ của địa phương, phát triển phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.Đoàn thanh niên xã: Chú trọng công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 chương trình và 3 phong trào, trong đó chú trọng đến việc đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp và khởi nghiệp. Tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, đảm nhận các phần việc do cấp uỷ, chính quyền giao gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chỉ đạo việc phụ  trách, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Chú trọng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công đoàn cơ sở xã đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công đoàn và người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cải cách thủ tục hành chính”, “Thực hành tiếp kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội theo nhiệm kỳ của UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã.

  hue215202md.jpg

  Hội Phụ nữ xã may khẩu trang phát cho nhân dân phòng, chống Covid-19 (Ảnh: Lường Nghĩa)

  Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đổi mới hình thức, cách thức, phương pháp vận động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền; là người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; việc cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, ăn ở hợp vệ sinh đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao từng bước được cải thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể ngày càng được quan tâm và phát huy khá hiệu quả.

  Tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận nhưng chậm được khắc phục: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: chưa nêu cao vai trò; trách nhiệm trong hoạt động; hiệu quả của một số phong trào thi đua chưa cao, chưa nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Chưa phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhưng các cấp ủy đảng chậm hướng dẫn triển khai, chưa quan tâm chỉ đạo chính quyền ban hành cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện.

  Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong lãnh chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân,Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực xã hội, tích cực tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác vận động nhân dân; thường xuyên quan tâm việc kiểm tra, giám sát hoạt động của mặt trận, tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chỉ đạo về công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương về công tác dân vận; quan tâm xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội là yêu cầu có tính cấp thiết nhằm tăng cường các phương thức tập hợp các giai tầng xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

 • Phạm Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng dịch Covid-19
  Rêu - Món ăn dân dã và độc đáo trong ẩm thực dân tộc Thái
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  Trạm Y tế xã Sính Phình được công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
  Phụ nữ Tủa Chùa tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
  Nộm hoa ban - đặc sắc nghệ thuật ẩm thực dân tộc Thái
  1-10 of 968<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử