DANH SÁCH VĂN BẢN Quy hoạch - Kế hoạch

1-45 of 48<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 2711-2745/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (+ QD của 34 chủ rừng từ QĐ số 2711 đến 2745)
Số: 2808/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
Số: 2545-2594/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (50 hộ gia đình, từ QĐ số 2545 đến số 2594)
Số: 2494-2544/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (+50 QĐ giao rừng cho các HGĐ, cá nhân trên địa bàn Xá Nhè, từ QĐ số 2494 đến 2544)
2169/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Chông và bà Giàng Thị Lỳ, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2170/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Pủa và bà Thào Thị Pàng, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2171/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Tằng và bà Mùa Thị Là, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2172/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Dờ và bà Thào Thị Mày, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2173/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Dờ và bà Thào Thị Dơ, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2174/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Câu và bà Thào Thị Tra, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2175/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Kỷ và bà Giàng Thị Pàng, thôn Séo Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
193/KH-UBND 9/29/2022 KH: Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
2177/QĐ-UBND 9/29/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ bà Giàng Thị Dè, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2178/QĐ-UBND 9/29/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Thào A Náng và bà Mùa Thị Lỳ, thôn Séo Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2179/QĐ-UBND 9/29/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Thào A Dè và bà Giàng Thị Mỷ, thôn Tào Cu Nhe, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2180/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Thào và bà Hờ Thị Mảy, thôn Séo Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2181/QĐ-UBND 9/29/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Lừ và bà Giàng Thị Cha, thôn Séo Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2182/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Mùa A Nhè và bà Thào Thị Mỷ, thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2183/QĐ-UBND 9/29/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Mùa A Dì và bà Giàng Thị Khơ, thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2107/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Cáng Chua 2, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
2106/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Cáng Chua 1, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
2105/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Trung Thu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2104/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/ KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
2090/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Vừ A Cầu và bà Ly Thị Chu, trú tại thôn Trung Thu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2091/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Vừ A Sinh và bà Sùng Thị Dinh, trú tại thôn Pô Ca Dao, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2092/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Giàng A Vảng và bà Sùng Thị Sầu, trú tại thôn Đề Can Hồ, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2093/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Chang A Dùa và bà Lỳ Thị Chu, trú tại thôn Đề Can Hồ, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2094/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Vừ A Pùa và bà Vàng Thị Đơ, trú tại thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2095/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Thào A Tinh và bà Vừ Thị Dí, trú tại thôn Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2097/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Lỳ A Dè và bà Giàng Thị Dung, trú tại thôn Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2098/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Trung Vàng Khổ, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2102/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Pô Ca Dao, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2101/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Nhè Sua Háng, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2100/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2099/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Đề Can Hồ, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2096/QĐ-UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
2089/Q- UBND 9/28/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
81/TB-UBND 9/20/2022 TB: Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tủa Chùa
Số: 1299/QĐ-UBND 5/13/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Xây dựng Đề án đặt tên đường, phố và các công trình trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa
4/29/2022 Bản đồ phần 4
4/29/2022 Bản đồ phần 3
4/29/2022 Bản đồ phần 2
4/29/2022 Bản đồ phần 1
4/29/2022 Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết
1187/QĐ-UBND 4/29/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh lại cục bộ quy hoạch chi tiết khu đát thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
1-45 of 48<  1  2  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website