DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

1-45 of 762<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: /BC-UBND 2/3/2023 Tài liệu Họp Đề án 06
Số: /BC-UBND 1/16/2023 DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN VÀ NHIỆM VỤ DO CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT NĂM 2023
Số: /QĐ-UBND 1/16/2023 DT: QĐ Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Số: /BC-UBND 12/24/2022 [Slide] - Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022.
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai.
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Số: /BC-UBND 12/24/2022 [Slide] - Báo cáo tóm tắt Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021)
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021)
Số: /BC-UBND 12/24/2022 Bc 2059
Số: /BC-UBND 12/24/2022 T12-Bao-cao-tong-ket-De-an-06-nam-2022
Số: 624/BC-UBND 12/13/2022 BC: Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 53/BC-DT 12/13/2022 BC:Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Số: 53/BC-DT 12/13/2022 BC:Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Số: 90/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã Mường Báng)
Số: 89/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng
Số: 91/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải
Số: 92/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023
Số: 94/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, huyện Tủa Chùa
Số: 93/BC-KTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Số: 88/BC-BKTXH 12/13/2022 BC: Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số: /NQ-HĐND 12/13/2022 DT: NQ Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Số: 111/TTr-HĐND 12/13/2022 TTr: V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về tình hình thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 – 2022”
Số: 52/BC-BDT 12/12/2022 BC: Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2019-2022"
Số: 625/BC-UBND 12/12/2022 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Số: 84/BC-BKTXH 12/12/2022 Báo cáo V/v thẩm tra Tờ trình số 233/TTr- UBND ngày 22/11/2022 của UBND huyện.
Số: 83/BC-BKTXH 12/12/2022 Báo cáo V/v thẩm tra Tờ trình số 228/TTr- UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện.
Số: 623/BC-UBND 12/12/2022 BC:Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa, khóa XXI
Số: 95/BC-HĐND 12/9/2022 Biểu kèm theo BC số 95/BC-HĐND
Số: 95/BC-HĐND 12/9/2022 Kết quả giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên (từ 01/01/2019 đến tháng 7/2022)
Số: 59/BC-BPC 12/9/2022 Biểu kèm theo BC số 59/BC-BPC
Số: 59/BC-BPC 12/9/2022 BÁO CÁO Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác chứng thực, Đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Tủa Chùa từ năm 2020 đến 30/6/2022”
Số: 586/BC-UBND 12/9/2022 Biểu kèm theo 586/BC-UBND
Số: 586/BC-UBD 12/9/2022 BC: Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số: 65/BC-BPC 12/9/2022 Báo cáo Thẩm tra các Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
Số: 85/BC-BKTXH 12/9/2022 Biểu kèm theo BC số 85/BC-BKTXH
Số: 85/BC-BKTXH 12/9/2022 BC: V/v thẩm tra Tờ trình số 240/TTr- UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện.
Số: 86/BC-BKTXH 12/9/2022 Biểu kèm theo BC số 86/BC-BKTXH
Số: 86/BC-BKTXH 12/9/2022 BC: V/v thẩm tra Tờ trình số 245/TTr- UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện.
Số: 64/BC-BPC 12/9/2022 Báo cáo Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
Số: 110/BC-HĐND 12/9/2022 BC: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND huyện năm 2023
Số: 2127/TB-MTTQ-BTT 12/9/2022 Báo cáo Mặt trận tổ quốc
Số: 87/BC-KTXH 12/9/2022 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện
1-45 of 762<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website