DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

1-45 of 673<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: \BC-UBND 8/11/2022 Tài liệu Đề án 06
Số: 69/BC-KTXH 8/9/2022 BC: Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 71/BC-KTXH 8/9/2022 BC: Về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022
Số: 70/BC-KTXH 8/9/2022 BC: Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022
Số: /BC-UBND 8/9/2022 Tài liệu Hội nghị Đề án 06
Số: /BC-UBND 8/9/2022 Tài liệu Hội nghị Đề án 06 (Tham luận)
Số: 149/TTr-UBND 8/8/2022 TTr: Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa với tổng số tiền 1.157 triệu đồng (trình tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND huyện khóa XXI)
Số: 151/TTr-UBND 8/8/2022 TTr: phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022 với tổng số tiền 17.841 triệu đồng (trình tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND huyện khóa XXI)
Số: 150/TTr-UBND 8/8/2022 TTr: phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022 với tổng số tiền 10.517 triệu đồng (trình tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND huyện khóa XXI)
Số: 57/TB-HĐND 8/8/2022 TB: Nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá XXI
Số: 58/GTTrT-HĐND 8/8/2022 CV: V/v triệu tập Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026( đề nghịVP `12 xã thị trấn in và chuyển giấy triệu tập cho các ĐBHĐND tai xã mình
Số: 59/GM-HĐND 8/8/2022 Giấy mời về việc dự Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( đề nghị VP 12 xã thị trấn chuyển cho ĐB HDND huyện + tỉnh tại đơn vị mình
Số: 372/BC-UBND 7/14/2022 BC: Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 374/BC-UBND 7/14/2022 BC: Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa, khóa XXI
Số: 125/TTr-UBND 7/13/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
33/BC-BDT 7/13/2022 BÁO CÁO: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa
60/BC-KTXH 7/13/2022 Báo cáo thẩm tra: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu, chi 6 tháng cuối năm 2022
Số: 62/BC-KTXH 7/13/2022 Báo cáo Thẩm tra: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số: 64/BC-KTXH 7/13/2022 Báo cáo thẩm tra: Về việc hủy bỏ, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa
Số: 66/BC-KTXH 7/13/2022 BC: Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 65/BC-BKTXH 7/13/2022 BC: Về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 61/BC-KTXH 7/13/2022 BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Số: 116/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Về việc hủy bỏ, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa
Số: 118/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 117/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Về việc bổ sung danh mục dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyệnvà các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa
Số: 119/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Tủa Chùa
Số: 122/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 120/TTr-UBND 7/12/2022 TTr: Xin chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Số: 59/BC-KTXH 7/12/2022 BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Số: 63/BC-KTXH 7/12/2022 BC: Về việc xin chủ trương bổ sung danh mục dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa
Số: 48/BC-HĐND 7/12/2022 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện
Số: 27/BC-BDT 7/12/2022 BÁO CÁO: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND huyện
Số: 30/BC-BDT 7/12/2022 BÁO CÁO Thẩm tra tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện)
Số: 47/BC-BPC 7/11/2022 BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện)
Số: 44/BC-BPC 7/11/2022 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện)
Số: 364/BC-UBND 7/11/2022 BC: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số: 44/TTr-UBND 7/8/2022 TTr: Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023
Số: 113/TTr-UBND 7/8/2022 TTr: Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - ông Lý Công Hồng
Số: 41 /BC-HĐND 7/8/2022 BC: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XXI
Số: 358/BC-UBND 7/8/2022 BC: Sơ kết triển khai, thực hiện Đề án 06 huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số: 42/BC-BPC 7/8/2022 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện (trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện)
Số: 58/BC-KTXH 7/5/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Số: 356/BC-UBND 7/5/2022 BÁO CÁOTình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI)
Số: 355/BC-UBND 7/5/2022 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022
Số: 111/TB-MTTQ-BTT 7/5/2022 Tài liệu Mặt trận tổ quốc
1-45 of 673<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website