• 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Thời gian đăng: 16/07/2022 05:49:38 PM
 • 20 năm qua (2002 - 2022), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa đã bám sát chương trình, mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính sách này đã làm cho nhân dân tin tưởng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộnguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên trên địa bàn.

   Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Luật Tổ chức tín dụng và Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X về chính sách tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác,tách việc cho vay chính sách ra khỏi hoạt động tín dụng thông thường của các Ngân hàng thương mại Nhà nước, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng là tất yếu khách quan,ngày04/10/2002,Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội.Ngày 10/5/2003, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 423/QĐ-HĐQT thành lập Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu. Từ ngày ngày 30/4/2004, theo Quyết định số 147/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên. Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huyện được UBND huyện thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện và thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi thành viên.Trong quá trình hoạt động, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện nghiêm việc họp định kỳ để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Ban Đại diện Hội đồng quản trị các cấp; kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của phiên họp trước. Ông Vừ A Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Tủa Chùa cho biết:“Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa đã tổ chức các hoạt động theo đúng quy chế do Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ban hành như: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cấp trên; tổ chức họp định kỳ hàng quý, phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách kiểm tra, giám sát các địa bàn cơ sở theo đúng quy định. Trên cơ sở kế hoạch giao hàng năm của tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn chỉ đạo sát sao Phòng Giao dịch Chính sách xã hội huyện, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.”

  ab1.jpg

  Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

  Trong 20 năm qua, bộ phận điều hành làm nhiệm vụ tác nghiệp Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội  huyện đã luôn đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao. Với đặc thù địa bàn công tác là một huyện vùng cao nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện qua nhiều thế hệ đều nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao, tốt về đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, luôn gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác với phương châm: “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tủa Chùa cho biết:“Những năm qua, sau khi có các chính sách tín dụng mới, Phòng Diao dịch Ngân hàng Chính sách xã huyện đã kịp thời cho vay có hiệu quả đến các đối tưởng thụ hưởng trên địa bàn huyện đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.

  ab.jpg

  Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban với 04 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác.

  Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay chủ yếu bằng phương thức uỷ thác một số nội dung công việc  qua các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với hàng ngàn chục ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là một kênh dẫn vốn quan trọng để tín dụng chính sách xã hội phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để được thụ hưởng các chương trình tín dụng và tiếp cận với các dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp.Anh Quàng Văn Thu, Tổ trưởng Tổ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tủa Chùa chia sẻ:“Hàng tháng chúng tôi tổ chức giao dịch cố định tại UBND các xã, thị trấn thực hiện thủ nợ, thu lãi, giải ngân nhằm tạo điệu kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời tuyên truyền các Tổ tiết kiệm và vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và hướng dẫn các tổ thực hiện tốt các nhiệm vụ được NHCSXH ủy nhiệm và theo dõi, hướng dẫn bà con vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả”.

  ab2.jpg

  Tổ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tổ chức giao dịch tại xã Sính Phình.

   

  Trong hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, các Trưởng thôn, bản đóng góp một vai trò rất quan trọng, thường xuyên phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phổ biến triển khai tín dụng ưu đãi, quản lý Ttiết kiệm và vay vốn, quản lý nợ trên địa bàn, tập hợp những ý kiến, phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân, hộ vay về tín dụng chính sách để tham mưu UBND xã có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với tín dụng chính sách xã hội, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt, quan tâm chủ động rà soát, bổ sung đối tượng vay vốn kịp thời, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Qua công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tận tình của các tổ chức hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế. Anh Lờ A Hùng, Bí thư Huyện đoàn Tủa Chùa cho biết:“Qua các nội dung triển khai việc cho vay và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa, từ nguồn vốn vay đoàn viên, thanh niên đã phát triển được các mô hình kinh tế khá”.

  Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa đã tổ chức triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, tăng 14 chương trình so với năm 2003.Trong giai đoạn 2003-2022, trên địa bàn huyện có 25.927 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Nguồn vốn vay này đã giúp 4.464 hộ vượt qua ngưỡng nghèo khó, 1.504 hộ nghèo được hỗ trợ vốn vay để làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008 và Quyết định 33; 3.176 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới, 873 lao động được tạo việc làm mới, trong đó 47 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; 1.369 học sinh sinh viên được vay vốn để học tập.

  Gia đình ông Lò Văn Thật, bản Phai Tung, xã Mường Báng trước đây là hộ cận nghèo, năm 2012 ông Thật có 03 người con theo học các trường đại học, cao đẳng gia đình càng khó khăn hơn khi phai lo tiền ăn học cho các con, nhờ có chương trình vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên ông Thật được vay 45 triệu đồng để chi phí cho con theo học. Hiện tại trong 03 người con của ông Thật đã có 02 người được nhận vào công tác, một người công tác tại UBND xã Mường Báng, một người làm giáo viên tại xã Tủa Thàng. Ông Lò Văn Thật, Bản Phai Tung, xã Mường Báng chia sẻ: “Tôi sinh được bốn người con, trong đó có ba người đi học chuyên nghiệp, trong lúc ba người con đang học, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, được Đảng, Nhà nước và bên Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn cho học sinh, sinh viên thì gia đình tôi đã vay để cho ba con học chuyên nghiệp. Hiện nay đã ra trường cả ba đứa, trong đó có hai đứa con có công việc ổn định”.

   Là một trong những hộ nghèo của xã Huổi Só, trước đây gia đình anh Vàng A Dè, thôn Háng Pàng sống chủ yếu dựa vào nghề trồng lúa, không có việc làm ổn định nên thu nhập của gia đình luôn bấp bênh. Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển kinh tế và tạo việc làm. Đến nay, mô hình trang trại của gia đình anh đã có gần 40 con trâu, bò, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tâm sự với chúng tôi, Anh Vàng A Dè, thôn Háng Pàng, xã Huổi Só nói: “Bên Hội Nông dân huyện, xã bảo đi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi cũng vay 20 triệu mua trâu về nuôi, tôi nhận thấy ở điều kiện đây phù hợp, tôi đã phát triển thêm. Đến nay đàn gia súc của gia đình phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập cho gia đình”.

  ab3.jpg

  Anh Vàng A Dè, thôn Háng Pàng, xã Huổi Só đang chăm sóc đàn trâu của gia đình.

  Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang Huy, Tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, một trong những hộ được tiếp cận vốn vay nhà ở xã hội. Anh Nguyễn Quang Huy hiện đang làm bảo vệ tại Chi Cục thuế huyện Tủa Chùa, vợ là viên chức tại Trung tâm Y tế huyện, gia đình anh có 2 con nhỏ. Anh Huy cho biết: Do thu nhập của gia đình thấp nên không đủ tiền xây nhà. Khi được thông tin về chương trình vay nhà ở xã hội, tôi tìm hiểu và được cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn làm hồ sơ rất nhiệt tình. Gia đình được vay 400 triệu đồng, giờ gia đình đã xây được căn nhà để ở, yên tâm công tác. Giờ đây tôi không phải đi thuê nhà ở nữa, gia đình cũng cảm ơn bên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện”.

  Bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng, kế hoạch hoạt động, các giải pháp quan trọng của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa tiếp tục định hướng phát triển tín dụng chính sách theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước giao; gắn với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tủa Chùa cho biết thêm:“Phòng Giao dịch Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội đồng quản trị thực hiện tốt Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể có liên quan, các tổ chức hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả trong việc cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, ngoài ra tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi vay để nguồn vốn vay trong thời gian tới đến đúng đối tượng thụ hưởng và các hộ vay sử dụng đúng mục đích có hiệu quả”.

  Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết công ăn việc làm cho lao động phụ, lao động dôi dư ở nông thôn. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo không những đã vươn lên thoát nghèo mà còn mua sắm được cả nhiều vật dụng gia đình có giá trị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nuôi con ăn học. Đặc biệt quan trọng là đã làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân trong huyện “có vay, có trả”, không trông chờ, ỉ nại vào Nhà nước, biết phát huy sử dụng hiệu quả đồng vốn vay để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 46,2%, giảm 0,6% so với năm 2020.

  Hai mươi năm một chặng đường, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện đạt kết quả, thực sự là cứu cánhcho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mong rằng, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Ngân hàng Chích sách xã hội huyện, để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống./.

 • Lê Hùng, Văn Xôm - Trung tâm VH - TT - TH
 • Các tin khác:
  Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên làm việc với huyện Tủa Chùa
  Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên
  Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2022
  Lãnh đạo UBND huyện khảo sát các điểm du lịch, điểm check in tại xã Huổi Só
  Sét đánh làm 02 con trâu gục chết trong chuồng tại xã Lao Xả Phình
  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ra mắt mô hình "Phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ rừng"
  Trao tiền hỗ trợ “Nhà Chữ thập đỏ” tại xã Huổi Só
  Thị trấn Tủa Chùa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2022
  Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06
  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tủa Chùa nhận gửi tiết kiệm tại giao dịch xã
  1-10 of 1905<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website