• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Văn bản Quy phạm - Pháp luật

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  03/2020/QĐ-UBND 3/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa
  02/2020/QĐ-UBND 7/22/2020 quyết định chức năng, nhiệm vụ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa
  01/2020/QĐ-UBND 1/15/2020 QĐ: V/v bãi bỏ QĐ số 01/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện TC về việc ban hành quy chế điều động Công chức, biệt phát công chức, viên chức, chuyển công tác trên địa bàn huyện TC
  70/2019/TT-BTC 10/3/2019 Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã
  02/2019/QĐ-UBND 10/22/2019 QĐQPPL: ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB CC VC và người LĐ trong các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền QL của UBND huyện TC
  06/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: V/v sửa đổi Khoản 4, Điều 10 và Điều 44, quy chế quản lý và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm Quyế định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh
  05/2019/QĐ-UBND 1/29/2019 QĐ: Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  04/2019/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
  03/21019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: QUy định tỷ êệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  02/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ VN cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cứ thực hiện cuộc "Vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  01/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn htu xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông và việc lập dự toán, quản lý, thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  47/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  46/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuôc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  45/2018/QĐ-UBND 12/24/2018 QDD: Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  43/2018/QĐ-UBND 11/16/2018 QĐ: Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tỉnh Điện Biên
  42/2018/QĐ-UBND 11/14/2018 QĐ: Ban hành quy định về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  41/2018/QĐ-UBND 11/2/2018 QĐ: V/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử