• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 578<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1/1/1753 Tài liệu Hội Nghị PBGDPL năm 2021 huyện Tủa Chùa
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2025
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa tại kỳ họp thứ 2, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2020-2025
  Số: 48/BC-VP 8/13/2021 Báo cáo tổng hợp giải trình: Việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Số: /QĐ-UBND 8/27/2021 DT Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Số: /KH-UBND 8/26/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021- 2025
  Số: -KH/HU 8/26/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025 – Huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021 – 2025
  Số: /KH-UBND 8/25/2021 DT Kế hoạch: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Ước thực hiện cả năm 2021 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
  Số: /BC-UBND 8/25/2021 DT Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022
  Số: /BC-UBND 8/25/2021 DT Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
  Số: /KH-UBND 8/24/2021 DT Kế hoạch: Triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  Số -KH/HU 8/24/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Số: /KH-HU 8/24/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  Số: /BC-PTNMT 7/15/2021 DT: Biểu kèm theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 3 của Văn bản số 564/UBND-VP ngày 13/7/2021 của UBND huyện Tủa Chùa.
  Số: /BC-PTNMT 7/15/2021 DT: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 3 của Văn bản số 564/UBND-VP ngày 13/7/2021 của UBND huyện Tủa Chùa.
  Số: /QĐ-UBND 7/15/2021 DT: Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Số: /BC-KTHT 7/15/2021 DT: Tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Thị trấn (sau khi mở rộng) và quy hoạch chi tiết trung tâm xã Mường Báng.
  Số: 161/BC-BQLDA 7/15/2021 DT: Báo cáo Tiến độ thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
  Số: /BC-UBND 7/15/2021 DT: Biểu kèm theo Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
  Số: /BC-UBND 7/15/2021 DT: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
  Số: /BC-PVHTT 7/15/2021 DT: Báo cáo Công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  DTNQ 6/22/2021 DTNQ: Về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021-2025
  DTKH 6/22/2021 DTKH: Thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021- 2025
  DTTR 6/22/2021 DTTr: Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021-2025
  Số /BC-UBND 6/22/2021 Biểu: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
  Số: /BC-UBND 6/22/2021 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
  Biểu kèm theo BC Số155a /BC-UBND 6/22/2021 Biểu: TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021
  Số: 155a/BC-UBND 6/22/2021 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu chi 6 tháng cuối năm 2021
  DTNQ 6/22/2021 DTNQ: Về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021- 2025
  DTKH 6/22/2021 DTKH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa tại kỳ họp thứ, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021-2025
  DTTR 6/22/2021 DTTr: Về việc thông qua Nghị quyết quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021-2025
  DTNQ 6/22/2021 DTNQ: Về phát triển đô thị Thị trấn Tủa Chùa và trung tâm các xã, giai đoạn 2020-2025
  DTKH 6/22/2021 DTKH: Về phát triển đô thị Thị trấn Tủa Chùa và trung tâm các xã, giai đoạn 2020-2025
  DTTR 6/22/2021 DTTr: Về việc thông qua Nghị quyết về phát triển đô thị thị trấn Tủa Chùa và trung tâm các xã, giai đoạn 2020-2025
  DTNQ 6/21/2021 DTNQ: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2025
  DTKH 6/21/2021 DTKH: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2025
  DTTR 6/21/2021 DTTr: Về việc ban hành Nghị quyết công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2025
  DTQĐ 5/11/2021 DTQĐ: Phê duyệt thành lập VP thừa phát lại
  451/TTr-STP 5/11/2021 TTr: Ban hành QĐ phê duyệt đề án phát triển VP thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  5/11/2021 DTQĐ: Về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư
  5/11/2021 Dự thảo NQ về CCHC cải thiện môi trường đầu tư
  661/SKHĐT-XTĐT 5/11/2021 CV: V/v trình dự thảo NQ của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
  672/TTr-SXD 5/11/2021 TTr: Ban hành QĐ quy định phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  5/11/2021 Biểu tiếp thu giải trình NQ nông lâm
  1-45 of 578<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử