• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 224<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  384/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  386/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
  385/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
  160/BC-HĐND 12/3/2019 BC: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
  11/26/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020
  11/26/2019 TỜ TRÌNH Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
  11/26/2019 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020
  11/25/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  11/25/2019 Biểu kèm theo BC thu chi
  11/25/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020
  11/25/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX)
  11/22/2019 BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười của HĐND huyện khóa XX)
  11/22/2019 BÁO CÁO Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX)
  1/11/2019 Biểu kèm theo BC rà soát
  1/11/2019 Rà soát bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  87/GM-BCĐ 9/19/2019 GM: Dự họp thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Mường báng cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  9/19/2019 BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Mường Báng cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
  9/19/2019 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Mường Báng cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  1381/SKHĐT-TH 9/16/2019 CV: V/v hướng dẫn xây dựng KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
  20/CT-TTg 9/16/2019 CT: Về việc lập KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TTCP
  259/UBND-TCKH 9/16/2019 CV: V/ báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và XDKH PTKTXH giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa
  417/UBND-TCKH 9/16/2019 CV: V/v đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020; KH phát triển KTXH và đầu tư công giai đoạn 2021-2025
  07/CT-UBND 9/16/2019 CT: Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung công trung hạn 5 năm 2021-2025
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Huổi Só năm 2018
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Huổi Só năm 2017
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Huổi Só năm 2016
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Tả Phìn năm 2018
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Tả Phìn năm 2017
  9/16/2019 Biểu kèm theo BC số 01/BC-TKT xã Tả Phìn năm 2016
  9/16/2019 BÁO CÁO Kết quả việc đóng, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại UBND các xã Huổi Só, Tả Phìn từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2018
  9/16/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thị trấn, huyện Tủa Chùa
  92/BC-PNN 10/9/2019 BÁO CÁO: Nội dung phiên họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 9/2019 của Phòng NN-PTNT huyện
  9/9/2019 Dự thảo QĐ: Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thị trấn huyện Tủa Chùa
  10/9/2019 Biểu kèm theo BC giải ngân
  10/9/2019 BC: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa đến ngày 31/8/2019
  Dự thảo 7/29/2019 BC: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp trên địa bàn huyện Tủa Chùa đến ngày 26/7/2019
  7/26/2019 Biểu kèm theo KH phát triển kinh tế xã hội năm 2020
  Dự thảo 7/26/2019 KH: Phát triển kinh tế xã hội năm 2020
  Dự thảo 7/26/2019 QĐ: Ban hành quy chế điều động, biệt phái, chuyển công tác công chức; biệt phái, chuyển công tác viên chức trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  Dự thảo 7/26/2019 BC: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 (thay)
  7/18/2019 Biểu kèm theo BC 10 năm
  7/18/2019 BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
  7/17/2019 CHƯƠNG TRÌNH Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2010-2020
  7/17/2019 BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Mường Báng cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
  89/BC-BKTXH 7/12/2019 BCTTr: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
  1-45 of 224<  1  2  3  4  5  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử