• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 369<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  159/TTr-UBND 9/15/2020 TTr: Miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
  154/TTr-UBND 9/15/2020 TTr: Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
  152/TTr-UBND 9/15/2020 TTr: Thông qua danh mục dự án dự kiến đầu tư khởi công mới năm 2021
  126/TTr-HĐND 9/15/2020 TTr: V/v cho thôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
  Dự thảo NQ 7/8/2020 Dự thảo NQ: Thông qua danh mục đầu tư công
  Biểu kèm TTr 103 7/8/2020 Biểu kèm TTr 103
  91/TTr-UBND 7/8/2020 TTr: Ban hành NQ phát triển KTXH
  103/TTr-UBND 7/8/2020 TỜ TRÌNH: V/v thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa
  Dự thảo NQ 7/8/2020 Dự thảo NQ: Tình hình quản lý điều hành ngân sách tại các đơn vị trường học
  83/BC-KTXH 7/8/2020 BCTTr: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách
  86/BC-KTXH 7/8/2020 BCTTr: Tình hình phát triển KTXH
  85/BC-KTXH 7/8/2020 BCTTr: Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí
  84/BC-KTXH 7/8/2020 BCTTr: Dự thảo NQ thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn đầu tư
  66/BC-BKTXH 7/8/2020 66 BC giám sát chính sách bV và PT đất trồng lúa
  93/BC-BKTXH 8/7/2020 BC: Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KTXH
  Gợi ý thảo luận tổ 7/7/2020 Gợi ý thảo luận tổ
  178/TB-MTTQ 7/7/2020 TB công tác tham gia xây dựng chính quyền
  Biểu kèm BC 81 7/6/2020 Biểu kèm BC 81
  81/BC-ĐGS 7/6/2020 BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Tình hình quản lý, điều hành ngân sách tại các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2017- 2020”
  CHUONG TRINH KY 11(04.07.2020_11h37p38)_signed 7/4/2020 CHUONG TRINH KY 11
  PHIẾU CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN 7/4/2020 PHIẾU CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
  dự thảo NQ quyết toán ngân sách ĐP 7/4/2020 dự thảo NQ quyết toán ngân sách ĐP
  Biểu dự thảo NQ quyêt toán NSĐP 7/4/2020 biểu dự thảo NQ quyêt toán NSĐP
  123 7/3/2020 BC viện kiểm sát
  35 7/3/2020 BC THADS
  22 7/3/2020 BC Tòa án
  78/BC-BPC 7/3/2020 BC thẩm tra dự thảo NQ giao UBND huyện QĐ chủ trương ĐT dự án công nhóm C
  77/BC-BPC 7/3/2020 BC thẩm tra tham nhũng, đơn thư, tội phạm
  76/BC-BPC 7/3/2020 BC thẩm tra VKS, TA, THA
  75/BC-BPC 7/3/2020 BC 6 tháng Ban Pháp chế
  57/BC-BDT 7/3/2020 BC 6 tháng của Ban dân tộc
  66/BC-BKTXH 7/3/2020 66 BC giám sát chính sách bV và PT đất trồng lúa
  7/3/2020 chia tổ thảo luận
  dự thảo NQ 7/3/2020 dự thảo giao UBND huyện quyết định chủ trương ĐT dự án ĐT nhóm c
  Dự thảo NQ 7/3/2020 Dự thảo CTr hoạt động của HĐND 2021
  73/TTr 7/3/2020 73 TTr cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND
  71/TTr 7/3/2020 TTr Vê chương trinh giám sát HĐND huyện
  72/BC 7/3/2020 BC kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm
  68/BC 7/3/2020 BAO CAO Tiring hop 3'7 kien, kien nghi ciia cir tri truirc kST hop till'. 11, 1-1"Oi 'Jong nhan clan huy0 Tua Chita khoa XX, nhi'On 1‘.y 2016-2021
  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT kèm theo tờ trình 98 7/2/2020 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT kèm theo tờ trình 98
  102/TTr 7/2/2020 TTr V/v bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
  Biểu TTr 99 7/2/2020 biểu TTr 99
  99/TTr 7/2/2020 TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
  Biểu TTr 98 7/2/2020 Biểu TTr 98
  98/TTr-UBND 7/2/2020 TỜ TRÌNH V/v thông qua danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa
  1-45 of 369<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử