• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Đoàn thanh niên các cấp huyện Tủa Chùa tích cực vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
 • Thời gian đăng: 06/11/2019 08:44:59 AM
 • Huyện Tủa Chùa là một huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên gồm 11 xã và 01 thị trấn với trên 5 vạn dân gồm 7 dân tộc anh em sinh sống. Trên địa bàn huyện, số lượng thanh niên có khoảng hơn 17 nghìn người, trong đó có hơn 12 nghìn người đang tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự ổn định về chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Trong thời gian qua, các cấp Đoàn trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • HUEBTT1.jpg

  Tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập cho đoàn viên thanh niên

  Tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực vận động Đoàn viên, thanh niên chủ động thực hiện và tham gia tuyên truyền các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đoàn nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2019 và cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại Đoàn, Hội thành các chương trình hành động của Đoàn với 29 cuộc thu hút 2.013 lượt đoàn viên, niên tham gia. Chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho Đoàn viên, thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 6 bài học lý luận chính trị... đạt được những kết quả quan trọng; đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030; triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020".

  HUEBTT2.jpg

   Học tập chuyên đề ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”

  Tổ chức các hoạt động giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống tốt đẹp của đất nước, lòng tự hào dân tộc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, địa phương, Đoàn, Hội.Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo các cơ sở triển khai cho 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký các chỉ tiêu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chính trị, giao lưu, tọa đàm ... cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự quan trọng; tổ chức các diễn đàn để đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo các bộ Bộ Luật, Luật.Tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức các buổi nói chuyện, diễn đàncho đoàn viên, hội viên, thanh niên với nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng và thông tin các vấn đề chính trị, thời sự quan trọng… thu hút được 1.248 đoàn viên,Đoàn viên, thanh niên tham gia.

  HUEBTT3.jpg

   Đoàn trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng ra mắt các Câu lạc bộ sáng tạo xã hội cho đoàn viên thanh niên

  Tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của địa phương trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của địa phương, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới.

  HUEBTT4.jpg

  Tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

  Tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: truyền thông về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn, phòng chống tảo hôn và kết hôn nhân cận huyết thống, phòng chống xâm hại trẻ em, Luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy... cho hơn 2.900 lượt người tham gia.

  Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thanh niên huyện Tủa Chùa nói riêng đang đứng trước những khó khăn và thử thách. Một bộ phận ít thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. Nhận thức của đoàn viên, thanh niên không đồng đều, một số thanh niên còn mắc vào các tệ nạn xã hội; nhiều đoàn viên, thanh niên còn chưa có việc làm ổn định. Số lượng thanh niên thường xuyên biến động do đi làm ăn xa gây khó khăn cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở còn thấp, vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở đôi khi chưa linh hoạt, chưa chủ động trong việc tổ chức các hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

  Trong thời gian tới, để tiếp tục vận động thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện một số các giải pháp cụ thể như sau:

  Một là, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác vận động thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng.

  Hai là, tham mưu cho lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức Đảng và chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên.

  Ba là, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… làm công tác giáo dục thanh niên.

  Bốn là, tăng cường giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan.

  Năm là, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá mới; phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thanh niên được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.

  Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giúp thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hoá, nghĩa tình, phấn đấu thực hiện mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

  Những nội dung trên chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp bộ đoàn nói riêng và của mỗi đoàn viên, thanh niên nói chung. Có như vậy, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới đạt được hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam “vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới

 • Phạm Thị Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Tăng cường phòng, chống bệnh Bạch hầu
  Phát động cuộc thi kể chuyện “Người bình dị phi thường”
  Hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  Thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng dịch Covid-19
  Rêu - Món ăn dân dã và độc đáo trong ẩm thực dân tộc Thái
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  1-10 of 971<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử